Sosiaali- ja terveyspalvelut on turvattava

Puheeni kaupunginvaltuustossa 6.11. Kuva: wikipedia

Helsinki on varsin vauras. Vuoden 2014 arvioitu tuloslaskelma sisältäen virastot, liikelaitokset ja rahastot ennakoi 24 miljoonan euron tulosta. Silti olemme vuosikausia varanneet liian vähän rahaa käytettäväksi palveluihin, eli alibudjetoineet ne. Jotain parannuksia tämän suhteen on näköpiirissä, mutta pystymme merkittävästi parempaan. Opetustoimeen on tänä vuonna varattu noin 15 miljoonaa ja sosiaali- ja terveystoimeen lähes 45 miljoonaa euroa liian vähän rahaa.

Jussi Pajusen budjettiesitys toteaa: “Vuoden 2014 talousarvion toimintamenojen loppusumma vertailukelpoisilla luvuilla tarkastellen on +1,9 % vuoden 2013 ennustetta suurempi.”

Kuitenkin Helsingin strategian mukainen kasvukerroin, jota pitäisi käyttää on vähintään 2,5 %. Heitto viime vuoden toteutuneista menoista, laskettuna vertailukelpoisilla luvuilla, on 28 miljoonaa euroa. Sen verran enemmän olisimme strategian puitteissa voineet käyttää palveluihin. Sekään ei riittäisi täysin sosiaali- ja terveyspalveluiden alibudjetoinnin lopettamiseen, mutta olisi nykylinjausten puitteissa mahdollista.

Strategiaan ei ole kirjattu, ettei talousarviota voisi sitoa toteumaennusteeseen tai korjata vuoden aikana. Tämän suuntaista kehitystä on sitä paitsi jo osittain näköpiirissä kun päiväkotien lapsimääärän nousua tullaan tarkastelemaan vuoden 2014 aikana. Tarkastelu ei tosin korjaa nykyisiä akuutteja tarpeita. Tarkastelu pitää saada kirjattua myös sosiaali- ja terveystoimeen sekä opetustoimeen. Tähän toivon todellakin, että käytämme tämän salin punavihreää enemmistöä jatkossa.

Kirjoitushetkellä viimeisin toteumaennuste vuoden 2013 sosiaali- ja terveystoimen menoista on 45 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Vuoden 2012 talousarviossa vastaavat menot budjetoitiin 57 miljoonaa euroa liian pieniksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta on talousarvioaloitteeni pohjalta kesäkuussa suositellut, että “käsitellessään vuoden 2014 budjettia kaupunginhallitus korjaa menoraamia senhetkisten vuoden 2013 toteutumaennusteiden mukaisesti.” Esitykseni saavat siis kannatusta myös muissa ryhmissä.

Mitä tulee talousarvion säästökohteisiin, tulevat ne myöhemmin kalliiksi. Talousarvion mukaan Helsinki säästää esimerkiksi päihdepalveluista ja psykiatriasta. Strategiassa mielenterveys- ja päihdepalvelut painottuvat vahvasti, joten budjettiesitys niiden osalta strategian vastainen.

Jos psykiatrian ja päihdehuollon asiakkaiden sairaala- ja laitosjaksot lyhenevät ja toistuvat sairaala ja laitosjaksot vähenevät niin avohoitoon on yksinkertaisesti varattava lisää rahaa. Muuten tulemme näkemään syveneviä ongelmia tai vähemmän kiirellisten asiakkaiden jonotusaikojen pitenemistä. Siinä tapauksessa strategiaan kirjatut tavoitteet “mielenterveys- ja päihdepalveluihin pääsee joustavasti” tai “päihde- ja mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyysjaksot vähenevät” eivät toteudu.

Edellä mainitun valossa ja jotta Helsinki pitäisi kiinni strategiastaan kuten valtuusto on hyväksynyt esitän, yhteensä 13,5 miljoonan euron lisäystä sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Kaikki vasemmistoliiton valtuutettujen esitykset ovat olleet valtuustoryhmän neuvottelutavoitteita

Psykiatria- ja päihdepalveluihin, 7 milj. €

(Luovutaan psykiatria- ja päihdepalveluita koskevista budjettiesityksessä olevista vähennyksistä 4,8 milj. Lisätään resurssia psykiatria- ja päihdepalveluiden avohoidon kehittämiseen 2,2 milj.)

Vanhuspalveluihin, 4 milj €

Vanhuspalvelulaki tuottaa lisäresurssin tarvetta. Kotihoidossa on työntekijöiden käsityksen mukaan työntekijöitä aivan liian vähän työn määrään nähden. Suoritetavoitteiden määrä kotihoidossa vuodesta 2013 vuoteen 2014 noussut yli 100 000.

Säilytetään lähityö ja aluetyö kokonaisuudessaan, 0,5 milj €

Lähityö on ollut virastossa hankerahoituksella, budjetissa on merkitty lopetettavaksi. Kyseessä jalkautuva työ, jossa sosiaalityötä viedään alueilla sinne, missä asiakkaat liikkuvat. Tällaista työtä ei tehdä missään muussa yksikössä, olisi tärkeää syrjäytymistä ehkäisevää työtä.

Lisätään sosiaaliohjaajia alle 25-vuotiaiden toimeentulotuki-asiakkaiden kanssa tehtävään työhön, 2 milj €