Helsingin budjetti ei turvaa hyvinvointia

Euro_coins_and_banknotesAllekirjoittaneet eivät hyväksyneet vuoden 2014 talousarvion neuvottelutulosta, koska se ei turvaa riittävää palvelutasoa. Pidämme laadukkaita ja ennaltaehkäiseviä palveluja investointina hyvinvointiin. Palveluiden riittävä resursointi on myös kokonaistaloudellisesti järkevää niiden tuottamien myöhempien säästöjen takia. Esimerkiksi kaduilla tehtävän lähityön lakkauttaminen voisi johtaa erikoissairaanhoidon kustannuksen lisääntymiseen, koska asiakkaat eivät tule ohjatuiksi terveyspalveluihin ajoissa.

Neuvotteluissa ei sovittu esimerkiksi riittävistä sosiaali- ja terveyspalveluiden eikä päiväkotien menoista. Sosiaali- ja terveyspalveluihin Vasemmistoliitto esitti 21,5 miljoonan, opetukseen seitsemän miljoonan ja varhaiskasvatukseen kymmenen miljoonan euron lisäystä kaupunginjohtajan budjettiesityksen päälle. Vasemmisto esitti neuvotteluissa maltillista 0,25 prosentin kunnallisveron korotusta rahoittaakseen palvelut. Keskituloiselle tämä tarkoittaisi alle 10 euron maksutaakkaa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden liian pienet määrärahat ovat merkittävä ongelma, joka johtaa palveluiden leikkaamiseen ja lyhytnäköiseen yksityistämiseen. Henkilökunta rasittuu joutuessaan työskentelemään liian pienillä resursseilla. Nyt tehdyt kirjaukset päiväkotilasten määrän tarkistamisesta tulevaisuudessa eivät poista nykyisiä hoitopaikkajonoja ja varhaiskasvatuksen aliresursointia. Tilojen tehokkuustavoitteet eivät myöskään ole lasten, eikä päiväkotihenkilökunnan etu.

Alibudjetointi johtuu siitä, että Helsinki tekee talousarvionsa kuluvan vuoden budjetin eikä toteumien pohjalta. Näin menot ennakoidaan riittämättömiksi. Esimerkiksi viimeisin toteumaennuste vuoden 2013 sosiaali- ja terveystoimen menoista on 45 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Vuoden 2012 talousarviossa vastaavat menot budjetoitiin 57 miljoonaa euroa liian pieninä. Vasemmistoliiton esitykset vuoden 2014 budjettiin eivät olisi suoraan lopettaneet alibudjetointia mutta olivat kompromissiehdotus siihen suuntaan.

Kantamme alibudjetointiin on yhteneväinen sosiaali- ja terveyslautakunnan kesäkuussa tekemän päätöksen kanssa. Lautakunta suositteli, että “käsitellessään vuoden 2014 budjettia kaupunginhallitus korjaa menoraamia senhetkisten vuoden 2013 toteutumaennusteiden mukaisesti.”  Lautakunta suositteli myös, että talousarvioraamin pohjana käytetään edellisen vuoden budjetin sijasta toteutumaennusteita.

Lisätiedot:
Veronika Honkasalo, kaupunginvaltuutettu, varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, 040 555 9409
Anna Vuorjoki, kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, 050 337 0689
Dan Koivulaakso, kaupunginvaltuutettu, konsernijaoston jäsen, 044 506 6613
Sami Muttilainen, kaupunginvaltuutettu, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen, 045 320 1303
Petra Malin, varavaltuutettu, rakennuslautakunnan jäsen, petra@petramalin.fi
Vesa Korkkula, varavaltuutettu, nuorisolautakunnan jäsen, vkorkkula@gmail.com